piątek, 17 listopada 2023

Zastrzeż swój PESEL (aktualizacja 10.06.2024 r.)

Chcesz zabezpieczyć się przed kradzieżą tożsamości? Możesz zrobić to już teraz. Zobacz jakie to proste!
 1. Zaloguj się na mobywatel.gov.pl
 2. Kliknij na banner "Zastrzeż PESEL..."

 3. Teraz kliknij na przycisk "Zastrzeż PESEL"

 4. Potwierdź chęć zastrzeżenia


 5. I to już wszystko - Twój PESEL jest zastrzeżony

 6. Możesz zobaczyć kiedy i jakim kanałem PESEL był zastrzegany, i kiedy zastrzeżenie było cofane

 7. W przyszlości będziesz mógł tu zobaczyć kto sprawdzał czy Twój PESEL jest zastrzeżony
Niestety powyższe zastrzeżenie numeru PESEL prawnie będzie działało dopiero od 1 czerwca 2024 r.

Jednak już teraz możesz również zastrzec swój PESEL w darmowym systemie Bezpieczny PESEL, z którego korzystają firmy pożyczkowe, oraz za niewielkie pieniądze (24 zł za rok - cena z 04.2023) włączyć Alerty BIK o tym, czy ktoś nie sprawdzał Twojej zdolności kredytowej.

aktualizacja 10.06.2024:
PS: Skoro już masz skutecznie zastrzeżony PESEL bo ustawa weszła w życie, zastanów się w jaki sposób zapewnić sobie dostęp do mObywatela na wypadek fizycznej utraty telefonu. Przyda się wtedy dowód osobisty z warstwą elektroniczną oraz czytnik potrafiący go odczytać. Tylko za ich pomocą (oprócz wizyty w urządzenie gminy) da się odblokować PESEL by móc uzyskać duplikat karty SIM.

niedziela, 24 września 2023

Zakaz fotografowania (aktualizacja: 26.05.2024)Wczoraj weszła w życie ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła zakaz fotografowania m.in. obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, albo raczej możliwość jego wprowadzenia. Żeby zakaz ten zaczął obowiązywać Minister Obrony Narodowej musi wydać rozporządzenie określające wzór "znaku zakazu fotografowania". Dopóki go nie wyda i zgodne z tym wzorem tabliczki nie zaczną się pojawiać w przestrzeni publicznej przepisy o zakazie fotografowania pozostaną martwe. Mówią o tym dodane do ustawy o obronie Ojczyzny poniższe artykuły:

Art. 616a. 1. Zakazuje się, bez zezwolenia, fotografowania, filmowania lub utrwalania w inny sposób obrazu lub wizerunku:

1) obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, obiektów resortu obrony narodowej nieuznanych za obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, obiektów infrastruktury krytycznej, jeżeli zostały oznaczone znakiem graficznym wyrażającym ten zakaz, zwanym dalej „znakiem zakazu fotografowania”;

2) osób lub ruchomości znajdujących się w obiektach, o których mowa w pkt 1.

2. Zakazu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli czynności wymienione w tym przepisie są wykonywane w ramach ochrony obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

3. O oznaczeniu obiektu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, znakiem zakazu fotografowania decyduje organ właściwy w zakresie ochrony tego obiektu, uwzględniając zagrożenia dla bezpieczeństwa obiektu.

4. Obiekty objęte zakazem, o którym mowa w ust. 1, oznacza się znakiem zakazu fotografowania w sposób i w miejscach zapewniających widoczność tych znaków dla osób postronnych. Oznaczenia obiektu dokonuje podmiot władający obiektem.

5. Zezwolenia na fotografowanie, filmowanie lub utrwalanie w inny sposób obrazu obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wizerunku osób lub ruchomości, o których mowa w ust. 1 pkt 2, udziela organ, o którym mowa w ust. 3, mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obiektu oraz interes bezpieczeństwa i obronności.

6. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, tryb oraz terminy wydawania zezwoleń, o których mowa w ust. 5, oraz wzór znaku zakazu fotografowania, sposób jego uwidocznienia, utrwalenia i rozmieszczenia w lub na obiektach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mając na uwadze zapewnienie sprawności postępowania oraz jednoznaczności, widoczności i czytelności zakazu w lub na obiekcie.

Art. 683a. 1. Kto bez zezwolenia fotografuje, filmuje lub utrwala w inny sposób obraz obiektu, o którym mowa w art. 616a, oznaczonego znakiem zakazu fotografowania, albo wizerunek osoby lub ruchomości znajdującej się w takim obiekcie,
podlega karze aresztu albo grzywny.

2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec przepadek przedmiotów pochodzących z tego wykroczenia oraz służących do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

Aktualizacjca 5.02.2024:
Pojawił się projekt rozporządzenia wykonawczego do ustawy. Omówienie projektu.

Aktualizacjca 19.04.2024:
Uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aktualizacjca 26.05.2024:
Wszyscy uważają te przepisy za złe, ale SKW chce mieć możliwość legitymowania fotografujących.

sobota, 15 lipca 2023

Panel do gry SimRail (aktualizacja: 18.07.2023)

Od kilku miesięcy gram w polski symulator kolejowy SimRail. Niedawno na forum gry trafiłem na post pokazujący panel sterowniczy zrobione przez jednego z użytkowników. Natchnął mnie on do zrobienia podobnego. Postanowiłem zastosować Arduino Due - ma ono dwie wady - cenę i wielkość, ale ma też kilka zalet:

 • ma dużo wyprowadzeń, a przycisków do obsługi jest stosunkowo dużo
 • może emulować klawiaturę bez wgrywania dodatkowych zewnętrznych plików
 • oprogramowanie jest bardzo proste
 • elektryczne połączenia również są bardzo proste

Powoli dodaję kolejne przyciski, więc przyjemność gry z nowym panelem wciąż wzrasta.

Sprzęt:

Kod programu:

#include <Keyboard.h>
int i = 0;
int stanKlawisza[54] = {};

void setup() {
  for (int i = 2; i < 55; i++)
  {
    if (stanKlawisza[i] == NULL) {
      stanKlawisza[i] = HIGH;
    }
    pinMode(i, INPUT_PULLUP);
  }
  Keyboard.begin();
}

// https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/usb/keyboard/keyboardmodifiers/
void loop() {
  klawisz(2, '=');
  klawisz(3, 'o');
  klawisz(9, 178); // BACKSPACE
  klawisz(22, '-');
  klawisz(23, 'i');
  klawisz(28, 220); // NUM /
  klawisz(29, 217); // DOWN ARROW
  klawisz(31, 'p');
  klawisz(30, 230); // NUM 6
  klawisz(36, 221); // NUM *
  klawisz(37, '\\');
  klawisz(39, 'h');
  //klawisz(45, 'spryskiwacz');
  klawisz(43, 232); // NUM 8
  klawisz(44, 235); // NUM .
  klawisz(46, 'z');
  klawisz(51, 226); // NUM 2
  klawisz(52, 218); // UP ARROW
  klawisz(53, 'J');

  i = 45; // hamulec - nastawnik czy nastawnik - hamulec
  if ((digitalRead(i) == LOW && stanKlawisza[i] == HIGH) || (digitalRead(i) == HIGH && stanKlawisza[i] == LOW)) {
    klawisz(4, 222); // NUM -
    klawisz(5, 223); // NUM +
    klawisz(7, 227); // NUM 3
    klawisz(8, 233); // NUM 9
    stanKlawisza[i] = LOW;
  }
  else if ((digitalRead(i) == LOW && stanKlawisza[i] == LOW) || (stanKlawisza[i] == HIGH)) {
    klawisz(4, 227); // NUM 3
    klawisz(5, 233); // NUM 9
    klawisz(7, 222); // NUM -
    klawisz(8, 223); // NUM +
    stanKlawisza[i] = HIGH;
  }

  i = 38; // wesołe Pendolino
  if (digitalRead(i) == LOW && stanKlawisza[i] == HIGH) {
    Keyboard.press('h');
    delay(750);
    Keyboard.release('h');
    delay(250);
    Keyboard.press('j');
    delay(600);
    Keyboard.release('j');
    delay(300);
    Keyboard.press('h');
    delay(250);
    Keyboard.release('h');
    stanKlawisza[i] = HIGH;
  }
}

void klawisz(int i, int l) {
  if (digitalRead(i) == LOW && stanKlawisza[i] == HIGH) {
    Keyboard.press(l);
    delay(50);
    stanKlawisza[i] = LOW;
  }
  if (digitalRead(i) == HIGH && stanKlawisza[i] == LOW) {
    Keyboard.release(l);
    delay(50);
    stanKlawisza[i] = HIGH;
  }
}