środa, 21 grudnia 2022

Czy jak drogi się krzyżują to jest to skrzyżowanie? (aktualizacja: 23.12.2022)

Żeby to było takie proste...

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym:

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) droga – drogę w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 i 1768);
1b) droga wewnętrzna – drogę wewnętrzną w rozumieniu art. 8 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
2a) droga o nawierzchni gruntowej – drogę z jezdnią o nawierzchni z gruntu rodzimego lub nasypowego, ulepszonego mechanicznie lub chemicznie, w której wierzchnia warstwa może być wykonana z kruszywa naturalnego, sztucznego lub pochodzącego z recyklingu;
2b) droga o nawierzchni twardej – drogę niebędącą drogą o nawierzchni gruntowej;
6) jezdnia – jezdnię w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
10) skrzyżowanie – część drogi będącą połączeniem dróg albo jezdni jednej drogi w jednym poziomie, z wyjątkiem połączenia drogi o nawierzchni twardej z drogą o nawierzchni gruntowej lub z drogą wewnętrzną;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych:

Art. 4. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym jest lub będzie usytuowana droga;
2) droga - budowla składająca się z części i urządzeń drogi, budowli ziemnych, lub drogowych obiektów inżynierskich, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, stanowiącą całość techniczno-użytkową, usytuowaną w pasie drogowym i przeznaczoną do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, ruchu osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;
5) jezdnia - część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów, składającą się z pasa albo pasów ruchu, z wyjątkiem torowiska wydzielonego z jezdni;

Art. 8. 1. Drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym takiej drogi, są drogami wewnętrznymi.
11. Droga wewnętrzna przeznaczona wyłącznie do ruchu:
1) osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego albo
2) pieszych, osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, rowerów, hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego
- jest drogą rowerową.

Czyli bez mapy geodezyjnej nawet nie podchodź. No chyba, że akurat są słupki wyznaczające pas drogowy.

PS. Okazuje się, że lektura Konwencji Wiedeńskiej wywraca wszystko do góry nogami:

poniedziałek, 19 grudnia 2022

Pieszy przechodzi przez drogę, w którą skręca pojazdZasady dla pieszego:

art. 13. 1. Pieszy wchodzący na jezdnię (...) jest obowiązany zachować szczególną ostrożność (...).
2. Przechodzenie przez jezdnię (...) jest dozwolone (...) jeżeli odległość od przejścia dla pieszych przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia dla pieszych, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.
3. Przechodzenie przez jezdnię (...) poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni lub drogi dla rowerów iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni (...).

Spełnione jedynie prawo z ust. 2, a gdzie obowiązki z ust. 1 i 3?

Zasady dla kierującego:

Art. 26. 2. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

Kierujący obowiązek z art. 26 ust. 2. wypełnił.

piątek, 7 października 2022

Nowa Sokratesa

Nowa Sokratesa - w stronę Chomiczówki (wersja z napisami):
Nowa Sokratesa - w stronę Wisły:
Nowa Sokratesa - w stronę Chomiczówki (wersja bez napisów):
Sokratesa - w stronę Chomiczówki - sprzed przebudowy:
Nowa Sokratesa wg Klakson.tv:

środa, 31 sierpnia 2022

Jak będzie z parkowaniem na chodnikach po 20.09? (aktualizacja: 22.09.2022)TL;DR: Nie będzie niczego

23 sierpnia została opublikowana ustawa o niewinnie brzmiącym tytule ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw1). Jak to zwykle bywa, najciekawsze zmiany są w tych "innych ustawach". Resort infrastruktury pracując nad nowym rozporządzeniem w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych doszedł do wniosku, że jego projekt nie pasuje do Prawa o ruchu drogowym (pord). I co zrobił w tej sytuacji? Oczywiście skierował do sejmu projekt zmieniający ustawę. W ustawie możemy przeczytać m.in niewinnie brzmiące nowe definicje:

droga dla pieszych - droga lub część drogi przeznaczona do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch oraz pełnienia innych funkcji, w szczególności zatrzymania lub postoju pojazdów;

chodnik - część drogi dla pieszych przeznaczona wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch;


Jednocześnie ustawa zmieniająca mówi (art. 26 ust. 1 pkt 1), że z dniem 21 września 2022 r. istniejące chodniki i drogi dla pieszych – stają się drogami dla pieszych w rozumieniu powyższych definicji.

A co to ma wspólnego z parkowaniem? Ano to, że jednocześnie ustawa na nowo, choć podobnie, ustala zasady parkowania na nowych drogach dla pieszych:

art. 47. 1. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:
    1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;
    2) szerokość chodnika jest nie mniejsza niż 1,5 m i nie utrudni ruchu pieszych;
    3) pojazd umieszczony przednią osią na drodze dla pieszych nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni
2. Dopuszcza się, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 pkt 1 i 2, zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na drodze dla pieszych tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

I tu pojawia się problem. Skoro od 21 września nie będzie chodników (bo stały się drogami dla pieszych), a nowe jeszcze długo nie powstaną (o tym mówi to rozporządzenie techniczno-budowlane) to jak spełnić wszystkie trzy warunki parkowania (a żeby można było zaparkować muszą być spełnione łącznie) na drodze dla pieszych, a szczególnie punkt drugi, który wymaga istnienia chodnika nie węższego niż 1,5 m?

Jeśli nie ma jeszcze gdzieś jakiegoś przepisu, który by samoistnie tworzył chodniki to według mnie parkowanie na drogach dla pieszych będzie nielegalne.

Ministerstwo mówi, że nie zmienia zasad parkowania. Mówi również, że chce zlikwidować parkowanie na chodnikach, ale powoli, w przyszłości. Tylko wygląda na to, że ustawa, którą napisało, zlikwiduje je już za trzy tygodnie. Sytuacja wygląda podobnie do sytuacji z hulajnogami elektrycznymi, które przez ostatni rok wg ministerstwa nie mogły jeździć po drogach, na których dopuszczalna prędkość maksymalna przekraczała 30 km/h. Sęk w tym, że takiego przepisu w ustawie nie było. Ale właśnie się pojawia, dzięki tej samej ustawie. I też od 21.09.

PS. Zmienianie chodnika w drogę dla pieszych, która służy do parkowania mógł wymyślić tylko idiota, albo dywersant. To już lepiej by było jakby zostały użyte bardziej abstrakcyjne nazwy, np. motylek i śledzionka.

PPS. Czytam jeszcze ten nieszczęsny punkt drugi i zastawiam się co ma nie utrudnić ruchu pieszych, szerokość chodnika? Wcześniej było to ładniej napisane (szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m).

PPPS. Podobny problem dotyczy rowerzystów, którzy w określonych warunkach mogli korzystać z chodników, a teraz z dróg dla pieszych:

art. 33. 5. Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
    1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
    2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów lub pasa ruchu dla rowerów;
    3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.


PPPPS. Możliwe, że tym przepisem, który samoistnie tworzy chodniki na drogach dla pieszych jest § 27. ust. 3. rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych:

Droga dla pieszych składa się co najmniej z chodnika przeznaczonego wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.

Jeżeli tak jest to tym bardziej parkowanie na drogach dla pieszych nie jest dozwolone bo nie jest ono dozwolone na chodnikach (tylko na innych częściach dróg dla pieszych). To oczywiście nie dotyczy sytuacji, gdy są wyznaczone miejsca parkingowe.

1) Proces legislacyjny w Sejmie

poniedziałek, 30 maja 2022

Zmiana daty pliku pod Windows (PowerShell)

Często wykonuję zrzuty ekranów, ale że tych ekranów mam kilka to na zrzutach widać  zdecydowanie więcej niż jest mi potrzebne. Po wycięciu odpowiedniego fragmentu zmienia się data pliku. Jak ustawić ją na pierwotną wartość?

W PowerShelu wykonuję następujące polecenie:

(Get-Item "[sciezka z nazwą pliku]").LastWriteTime=("[data w formacie RRRR-MM-DD GG:MM:SS]")

czyli np:

(Get-Item "c:\Zrzuty ekranu\Zrzut ekranu 2022-01-11 16.32.58.png").LastWriteTime=("2022-01-11 16:32:58")

Ponieważ program, którym robię zrzuty czas zapisywany w nazwach plików rozdziela kropkami, a nie dwukropkami, to dla łatwiejszego przygotowania w Excelu listy poleceń do wykonania powyższe polecenie można rozszerzyć o zmianę tych znaków.

(Get-Item "c:\Zrzuty ekranu\Zrzut ekranu 2022-01-11 16.32.58.png").LastWriteTime=("2022-01-11 16.32.58").replace(".",":")

No właśnie, w Excelu. Jak zrobić żeby PowerShell sam pobierał listę plików z danego katalogu i pobierał wartości do zmiany?

piątek, 27 maja 2022

Zestaw do odbioru sygnałów ADS-B (ADSBexchange.com, FlightRadar24.com)

Sprzęt:
 1. Raspberry Pi
  1. Zero 2 W, 3B lub 4B (min. 512 MB RAM, WiFi lub ETH)
  2. zasilacz
  3. obudowa
  4. przejściówka z USB micro do USB A (tylko w przypadku Zero 2 W)
 2. karta pamięci micro SD 8 GB (najlepiej typu przemysłowego)
 3. odbiornik SDR
  1. tani zielony odbiornik SDR działa, jednak lepsze efekty można uzyskać z odbiornikami przeznaczonymi na to pasmo:
  2. FlightAware Pro Stick Plus - najdroższy, ale i najlepszy
  3. FlightAware Pro Stick - sprawdzi się, ale w innych warunkach i może wymagać filtrów
  4. ADSBexchange.com Blue - również bardzo dobry
  5. AirNav RadarBox FlightStick - najtańszy (najlepiej kupować na Amazon.de) dedykowany do odbioru ADS-B, a jednocześnie wciąż bardzo dobry
 4. antena na pasmo 1090 MHz ze złączem SMA-M 

Orientacyjne koszty
Raspberry Pi Zero 2 W80,00 zł
zasilacz40,00 zł
obudowa16,00 zł
przejściówka6,00 zł
karta pamięci65,00 zł
odbiornik SDR70,00 zł
antena50,00 zł
razem:327,00 zł

Oprogramowanie:

Udostępnianie danych zarówno do adsbexchange.com jak i do flightradar24.com.

Przy wysyłaniu danych do FlightRadar24 otrzymuje się abonament Business kosztujący 499,99 USD, czyli obecnie ok. 2126 zł rocznie. Podobnie przy wysyłaniu do AirNav RadarBox otrzymuje się abonament Business kosztujący 399,50 USD, czyli obecnie ok. 1698 zł rocznie. Zatem wydając trochę ponad 300 zł zyskuje się usługi warte rocznie ok. 4 tysięcy zł.Zrzuty z mapy odbiornika

poniedziałek, 16 maja 2022

Wyjazd nad morze bez przygód to wyjazd stracony

Zaczęło się w pociągu. Ruszyliśmy z Helu i po chwili przyszedł kierownik pociągu sprawdzić bilet. Otwieram aplikację, w której kupiłem bilet, a ta zatrzymała się na ekranie startowym i ani trochę nie che pójść dalej. Pokazałem ten ekran konduktorowi - powiedział, że przyjdzie później i poszedł. Już nie wrócił bo tyle osób wsiadało bez biletów, że sprzedawał je prawie przez całą drogę do Gdyni.

Do pociągu do Warszawy miałem 4 godziny, więc stwierdziłem, że pojadę do Orłowa. Zamówiłem iTaxi, podjechała Alfa Romeo na zmniejszonych tablicach rejestracyjnych. Ruszyliśmy, rzuciłem okiem na taksometr:
- Druga taryfa, dobrze widzę? - zapytałem.
- No tak - odpowiedział. Jednak nim zdążyłem coś powiedzieć zmienił na pierwszą.
- Zaraz ma być podwyżka - zaczął się tłumaczyć - Przy tych cenach nie opłaca sie jeździć.

Spojrzałem na naklejkę z cennikiem - opłata początkowa 8,70, pierwsza taryfa 2,70 za kilometr.

- Skąd Pan przyjechał, z Warszawy? Po ile jest tam za kilometr?
- Różnie, jedni jeżdżą za 2,40, inni za 3,00 zł.
- W Warszawie też będzie podwyżka, od dzisiaj, albo od jutra - dalej się tłumaczył.

Rzeczywiście, w Gdyni taksówkarze i korporacje same mogą ustalać opłaty. Ale pierwsza taryfa to pierwsza taryfa, a nie druga. W Warszawie sytuacja jest bardziej cywilizowana - Rada Warszawy ustala maksymalne stawki i te 3 zł to jest obecna maksymalna, więc z tą podwyżką nie będzie tak łatwo.

Dojechałem do Orłowa, popatrzyłem trochę na morze i stwierdziłem, że przejdę się kawalek po rezerwacie. Nie za dużo bo zapomniałem na dworcu kupić wody, a tu można nabyć tylko kawę, lody lub ryby wędzone.

Z lasu wyszedłem na pętlę autobusu jadącego do dworca. Jednak w oczy rzuciła mi się hulajnoga elektryczna. Pomyślałem, że pojadę nią do Polany Redłowskiej, a może nawet do dworca. Wypożyczyłem. Przejechałem kilkadziesiąt metrów i musiałem zsiąść - droga na Kępę Redłowską była na tyle stroma, że hulajka nie miała siły ze mną jechać. Wprowadziłem ją na górę i zacząłem zjeżdżać. Po chwili szlak rowerowy, którym jechałem, skręcił w prawo, skręciłem i ja. Nagle czuję, że hulajnoga nie jedzie mimo, że droga prowadzi w dół - źle pojechałem i właśnie jestem na dojeździe do jednostki wojskowej, więc pewnie wyjechałem ze strefy.

Znowu prowadzę hulajkę pod górę. Po chwili w końcu znowu zaczęła jechać. Zauważyłem wtedy drogę, w którą miałem skręcić, więc skręciłem. Ta droga prowadziła mocno w dół, więc jechałem na hamulcu. Nagle usłyszałem głośny sygnał z telefonu, a hulajnoga się zatrzymała. Patrzę na wyświetlacz, a tam: Zakończyliśmy twój przejazd, ponieważ nie wróciłeś do strefy to obciążymy cię opłatą 20 zł.

Niestety dopiero po dwóch godzinach wpadłem na pomysł żeby jeszcze raz wypożyczyć tę hulajnogę (może jeszcze dostałbym bonus za wypożyczenie spoza strefy), wtedy jednak myślałem o tym jak skontaktować się z operatorem.

Do Polany Redłowskiej poszedłem pieszo, a tam wypożyczyłem hulajkę innego operatora. Ta już bez żadnych przygód, chociaż z mocno skrzywioną kierownicą, zawiozła mnie do centrum Gdyni.

Nieoczekiwane, jak nazywa takie sytuacje Filip Hagenbeck autor książki "Zwyczajny szpieg", zaatakowało właściwie już dzień wcześniej. Nie lubię kart dostępowych do pokojów w hotelach bo często coś się z nimi dzieje. Nie inaczej było i tym razem. Wróciłem ze spaceru, przyłożyłem kartę i nic. Przyłożyłem jeszcze raz - nic. Wyjąłem z papierowych okładek, znów przyłożyłem - cisza - zamek wciąż się nie otwiera. Zszedłem do recepcji - recepcjonistka jeszcze raz zakodowała kartę, wracam na trzecie piętro gdzie miałem pokój i... sytuacja się powtarza - nic się nie dzieje. Wróciłem do recepcji i tym razem dostałem nową kartę, Tym razem z pokojową, poproszoną przez recepcjonistkę razem próbujemy otworzyć drzwi. Pokojowa próbuje również wersji siłowej uderzając w zamek, ale ten nie myśli się otworzyć. Podobno to nie pierwszy taki przypadek z tym zamkiem. Znowu wróciłem do recepcji i uzbrojony w fizyczny klucz wróciłem pod drzwi pokoju, które tym razem wpuściły mnie do środka. Rano gdy wróciłem ze śniadania zamek dalej nie reagował na kartę, więc dobrze, że wciąż miałem fizyczny klucz bo tym razem już mi się trochę spieszyło.

poniedziałek, 2 maja 2022

Zamówienie w Militaria.pl

Potrzebowałem zamówić kilka rzeczy w Militaria.pl. Postanowiłem skorzystać z możliwości "zamów do 23:00 dostarczymy jutro DHL-em".

czw. 28.04 19:19 - złożyłem zamówienie - świetnie, jutro dostanę paczkę do pracy
pią. 29.04 08:00 - dostałem sms, że nie udało się wysłać zamówienia - wyślą jutro

Skoro mają wysłać później to zamiast do pracy wolę dostać do paczkomatu w pobliżu domu - zadzwoniłem.

pią. 29.04 09:06 - sympatyczna pani wytłumaczyła, że okazało się, że jednak czegoś nie było - poprosiłem o paczkomat, zapytała czy ma to być opcja paczkomat w weekend - potwierdziłem - będzie paczkomat w weekend, czyli dostanę jutro - super.
pią. 29.04 18.32 - dostałem maila z Militaria.pl z linkiem do śledzenia paczki w... DHL
pią. 29.04 18.35 - dzwonię, tym razem sympatyczny pan powiedział, że mail poszedł automatycznie bo zmiany kuriera nie widać w sklepie, ale magazyn ręcznie nada do paczkomatu.

W sobotę wciąż nie dostałem żadnego maila od InPostu, w aplikacji nic się nie pojawiło, DHL pokazuje, że otrzymali tylko dane elektroniczne.

sob. 30.04 14:50 - dzwonię - paczka została nadana do paczkomatu, teraz jest długi weekend, więc jest wolniejszy przepływ informacji, ale przesyłkę dostanę zapewne 2.05

Już po północy 2.05 sprawdzam czy aplikacja InPost dostała numer przesyłki - nie dostała, oraz stan przesyłki w DHL - wciąż tylko dane elektroniczne.

pon. 02.05 03:08 - mail od DHL, że przesyłka została nadana i że dostanę ją w kolejnym dniu roboczym
pon. 02.05 07:42 - mail od DHL - przesyłka zostanie dostarczona dzisiaj, ta sama informacja przychodzi smsem.
pon. 02.05 12:57 - przesyłka została dostarczona przez DHL, dobrze, że kolega był na miejscu i mógł odebrać

W poniedziałek okazało się, że można zobaczyć historię przesyłki w DHL i że trafiła ona do nich już 29.04.


PS. 4 maja dostałem telefon z Militaria.pl, kolejna sympatyczna pani przeprosiła za zamieszanie i dała mi kod rabatowy.

niedziela, 3 kwietnia 2022

Midland G9 Pro - sympatyczne(?) radio PMR

Pierwsze wrażenia

plusy:

 • Okazuje się, że niska moc nadawania (10 mW) wystarcza do komunikacji w kilkupiętrowym bloku mieszkalnym.

minusy:

 • Żeby zmienić kanał trzeba najpierw wcisnąć klawisz Menu, następnie wybrać kanał, a potem wcisnąć na moment PTT lub poczekać 5 sekund. Tak jakby blokada klawiatury nie chroniła wystarczająco przed przypadkową zmianą kanału.
 • Radio posiada 32 kanały, są to jednak te same dwie szesnastki PMR. Różnią się tym, że kanały 1-16 można zaprogramować zmieniając kody CTCSS i DCS, natomiast kanały 17-32 (oznaczone literką P - predefined) to te same kanały co 1-16. ale z ustawionym 16 tonem (114.8 Hz) CTCSS. Żeby było głupiej skaner sprawdza również te kanały i nie da się ich wyłączyć.

ciekawostki:

 • Internet twierdzi, że zmieniając konfigurację zworek można wyłączyć pasmo LPD i zwiększyć moc nadawania do 5 W (Hi) i 0,5 W (Low) z fabrycznych 0,5 i 0,01, ale to oczywiście nie jest legalne i pewnie strasznie zżera akumulatory.

sobota, 2 kwietnia 2022

CB, LPD, PMR, dPMR

CB - Citizen Band
LPD* - Low Power Device
PMR - Private Mobile Radio
dPMR - digital Private Mobile Radio*) nie wiem jak jest z legalnością w Polsce

niedziela, 27 marca 2022

Po domu w maseczce

Z cyklu "Uroki polskiej legislacji":

Jeśli masz w budynku jakiś gabinet leczniczy to od jutra musisz chodzić po domu w maseczce.

§ 7. Do dnia 30 kwietnia 2022 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza, oraz w aptekach.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/679

sobota, 19 marca 2022

Ukraińska Złość - Українська лютьОдного ранку, ще й на світанку
Земля здригнулась і враз закипіла наша кров
Ракети з неба, колони танків
І заревів старий Дніпро

Ніхто не думав, ніхто не бачив
Яка насправді бува українська лють
Катів проклятих безжально мочим
Тих, хто на нашу землю пруть

В Теробороні найкращі хлопці
Самі герої воюють у наших ЗСУ
І джавеліни, і байрактари
За Україну б'ють русню*

А наші люди, а українці
Проти русні об'єднали вже цілий світ
І скоро зовсім русні не буде
І буде мир на всій Землі.
Rankiem, dość wcześnie, przed świtem jeszcze
Ziemia zadrżała, krew w nas zawrzała,
Rakiety z nieba, kolumny czołgów
I ryczał w gniewie stary Dniepr

Nikt nie przypuszczał, nikt nie dopuszczał
Czym może stać się ukraińska złość
Dla tych najeźdźców nie ma litości
Dla Ukrainy sił mamy dość

Przepiękni chłopcy, nasi żołnierze
Każdy bohater, nikt nie popuści
I Javeliny, i Bayraktary
Za Ukrainę biją dziś Rusniu*

A nasi ludzie, Ukraińcy wszędzie
Przeciwko Rusni jednoczą świat
I kiedy Rusni więcej nie będzie
Będzie znów pokój na całej Ziemi

* "Rusnia" to ukraińskim slangu określenie agresywnych, ksenofobicznych Rosjan pod wpływem kremlowskiej propagandy rosyjskiego imperialnego nazizmu

środa, 2 marca 2022

Bayraktar (aktualizacja: 23.05.2022)Прийшли окупанти до нас в Україну
Форма новенька, воєнні машини
Та трохи поплавився їх інвентар
Байрактар… Байрактар…

Російскі танкісти сховались в кущі,
Щоб лаптем посьорбати довбані щі
Та трохи у щах перегрівся навар
Байрактар… Байрактар…

Зі сходу припхались до нас барани
Для вастанавлєнья велікай страни.
Найкращій пастух баранячих отар
Байрактар… Байрактар…

Їх доводи – всяке озброєня різне:
Потужні ракети, машини залізні.
У нас на всі доводи є коментар:
Байрактар… Байрактар…

Вони захопити хотіли нас зразу
І ми зачаїли на орків образу.
З бандитів російських робить примар
Байрактар… Байрактар…

Російска поліція справи заводить
Но вбивцю рашистів ніяк не знаходить.
Хто ж винен, що в нашому полі глухар?
Байрактар… Байрактар…

Веде пропаганду кремлівський урод,
Слова пропаганди ковтає народ.
Тепер нове слово знає їх цар:
...
Napadł okupant na Ukrainę
Mundury nowe, wojskowe maszyny
Ten ekwipunek już trawi żar
Bayraktar... Bayraktar...

Ruscy tankiści pod krzakiem siedli
Coś gotowali, się nie najedli
Niespodziewanie wybuchł im gar
Bayraktar... Bayraktar...

Ze wschodu wlazło stado baranów
Wielkiej Rosiji chcą dla swych panów
Najlepszy pastuch baranich chmar
Bayraktar... Bayraktar...

Miast argumentów, broń wszelką mają
Z czołgów i rakiet w domy strzelają
Ich argumenty w proch zaraz starł
Bayraktar... Bayraktar...

Miały zwyciężyć szybko te orki
A kopią sobie w okopach norki
My im poślemy w okopy dar
Bayraktar... Bayraktar...

W Rosji ruszyło śledztwo milicji
Szukają winnych pełni ambicji
Kto im zwycięstwo sprzed nosa skradł
Bayraktar... Bayraktar...

Kremlowski potwór jest jak nowotwór
Zatruwa naród przez gębowy otwór
Już nowe słowo poznał car
Bayraktar... Bayraktar...

Bayraktar... Bayraktar...
Bayraktar... Bayraktar...
Bayraktar... Bayraktar...

niedziela, 2 stycznia 2022